Kjøpsvilkår

VILKÅR FOR KJØP AV MEDLEMSKAP

Partene  

  • Skiforeningen - Foreningen til ski-idrettens fremme
  • Adresse: Kongeveien 5, 0878 Oslo
  • Epost: post@skiforeningen.no
  • Organisasjonsnummer: 946175986

Selger Skiforeningen - foreningens til ski-idrettens fremme, med nøkkelopplysninger som nevnt over. Selger betegnes i det følgende som selger/ selgeren. Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen. 

Pris

Den oppgitte prisen for medlemskapet er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. 

Avtaleinngåelse  

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i kjøpsløsning eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. 

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for medlemskap fra det tidspunkt bestilling gjennomføres. Ved bruk av kjøpsløsning på nett benyttes Vipps eller bankkort. Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som kjøp av medlemskap gjennomføres. Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved bestilling over telefon eller epost. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak. Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura. 

Levering

Medlemskap i Skiforeningen er personlig og medlemskapet er ikke gyldig før kontingenten er innbetalt. For nye medlemmer som betaler kontingenten via kjøpsløsnnig på nett får man en ordrebekreftelse på epost umiddelbart. Denne ordrebekreftelsen kan man benytte som medlemsbevis intill man mottar kvittert medlemskort på epost eller via Skiforeningens medlemsapp. Dette vil du motta så snart vi har mottatt innbetalingen fra Bankenes betalingssentral.

Ved inngåelse eller fornyelse av familiemedlemskap får alle i familien eget medlemsnummer så fremt dette er registrert ved innmelding. Medlemskort til resten av familien sendes ut på epost og er tilgjengelig i Skiforeningens medlemsapp når hovedmedlemmet i familien har betalt og innbetalingen er registrert mottatt fra Bankenes betalingssentral. 

Levering gavemedlemskap

Man kan gi et medlemskap i gave for 1 eller 5 år i medlemskategoriene hovedmedlemskap, ungdomsmedlemskap og senior. Regningen sendes da til deg som betaler. Pris for dette er årskontingent * antall år. Mottager av gaven vil da for den perioden medlemskapet er betalt for motta kvittert medlemskort. Ved giverperiodens slutt vil medlemskontingenten for kommende år sendes til gavemottager. Man kan også gi livsvarig medlemskap i gave. Da sendes medlemskontignenten til giver første gang og deretter vil gavemottager få kvittert medlemskort hvert år så lenge man lever. De livsvarige medlemmers kontingent er 20 ganger årskontingenten for hovedmedlemmer. Kontingenten avsettes til et fond. Bare rentene av fondet kan disponeres av foreningens styre. Fondets midler anbringes av foreningen etter samme prinsipper som gjelder for umyndiges midler. Styret kan, med rådets samtykke, også anbringe midlene som rentebærende bygge- og pantelån i foreningens anlegg.

Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. 

Kjøperens rettigheter

Hvis det foreligger en mangel ved medlemskap må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at hen vil påberope seg mangelen. 

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig på epost til post@skiforeningen.no eller per post til Skiforeningen, kongeveien 5, 0878 Oslo. 

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Deltagelse i skirenn

Skiforeningens medlemmer kan tegne sesonglisens for deltagelse i terminlisterenn hos Norges Skiforbund. Skiforeningen dekker ingen kostnader forbundet med deltagelse. Den enkelte er selv ansvarlig for å dekke kostnader samt innebetale rennavgiften til den gjeldene arrangør.

Antidoping

Skiforeningen er en klubb under Norges Skiforbund og en del av idretten og Norges idrettsforbund. Medlemmer i Skiforeningen er forpliktet til å følge Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komités bestemmelser om doping. De finner vi i NIFs lov, kapittel 12.

Skal du delta i skirenn som medlem av idrettslaget Skiforeningen, bør du kjenne til reglene. Vi oppfordrer deg til å ta Antidoping Norges antidopingopplæring "Ren utøver", den finner du her: http://antidoping.no/ren-idrett/ren-utover/

Les mer om antidopingarbeidet her

Skiforeningens vedtekter

Under følger et utdrag fra Skiforeningens lover som omhandler formål og medlemskap.

§1 Foreningens navn er «Skiforeningen - Foreningen til Ski-Idrettens Fremme», stiftet den 4. januar 1883. Den har sitt kontor i Oslo.

§2 Foreningen har til formål å virke for utbredelse av ski-idrett og annet friluftsliv. Foreningen formidler skihistorie og arrangerer skirenn i Holmenkollen. Foreningen er åpen for alle.

§3. Medlemmer av foreningen er:
a. Æresmedlemmer, valgt av generalforsamlingen etter innstilling av Styre og Råd.
b. Av styret innbudte medlemmer.
c. Livsvarige medlemmer.
d. Årsbetalende medlemmer.

De livsvarige medlemmers kontingent er 20 ganger årskontingenten for hoved- medlemmer. Kontingenten avsettes til et fond. Bare rentene av fondet kan disponeres av foreningens styre. Fondets midler anbringes av foreningen etter samme prinsipper som gjelder for umyndiges midler. Styret kan, med rådets samtykke, også anbringe midlene som rentebærende bygge- og pantelån i foreningens anlegg.

Kontingenten for årsbetalende og livsvarige medlemmer fastsettes av generalforsamlingen. Dog kan styret for det enkelte år foreta regulering av kontingenten i takt med konsumprisindeks uten å forelegge saken for generalforsamlingen. Slik regulering foretas i tilfelle for årsbetalende medlemmer på grunnlag av endring i konsumprisindeksen, og kan avrundes opp til nærmeste 10-krone.

Skiforeningens medlemsår løper fra 1. september til 31. august. Den som ikke skriftlig har meldt seg ut innen 1. september, ansees som medlem for det følgende år. Enhver som skylder kontingent for 2 år, kan av styret strykes som medlem uten at foreningens krav for skyldig kontingent bortfaller.

§4.Foreningens medlemmer som har betalt forfalt kontingent har fri adgang til Skimuseet og moderasjon på overnatting på stuene, og forøvrig de medlemsfordeler som styret har bestemt.

Handler et medlem mot foreningens lov og/eller andre bestemmelser, skader foreningen eller viser uverdig oppførsel, kan det av styret strykes som medlem. Vedkommende kan bringe saken inn for rådet til endelig avgjørelse.

Les mer her: Skiforeningens formål og vedtekter

Vilkår for kurspåmelding

1. Påmeldingen er bindende. Påmeldingsbekreftelse vil bli sendt per e-post. Etter angrerettloven har du likevel 14 dagers ubetinget angrerett. Henvendelser sendes til kurs@skiforeningen.no

2. Dersom en deltaker er forhindret i å delta på èn eller flere kursdager/kvelder er dette deltakerens eget valg og ev. ubenyttet kursavgift vil ikke refunderes. Skiforeningen kan i slike tilfeller heller ikke garantere for mulighet til å ta igjen den/de tapte kursdagene/kveldene på et senere kurs i inneværende sesong. Eventuell avmelding sendes til kurs@skiforeningen.no. Vi anbefaler hver deltaker å tegne en egen ulykkes- og reiseforsikring. 

3. Avlysning eller utsettelser. Ved vær - og føreforhold eller andre forhold som ligger utenfor Skiforeningens kontroll, forbeholder Skiforeningen seg retten til å avlyse eller utsette deler av kurset uten å være økonomisk forpliktet ovenfor de påmeldte.

4. Dersom en barnehage/SFO/AKS, kursgruppe eller privatperson blir rammet av karantene som følge av et smitteutbrudd i forbindelse med Covid19 vil Skiforeningen ikke kunne tilby erstatning eller refundere kursavgiften for den/de tapte kursdagene. Dersom myndighetene pålegger Skiforeningen krav om å ikke kunne gjennomføre kurset som følge av Covid19 vil påmeldte deltakere få refundert hele beløpet. Dersom kurset må avlyses midt i skiskoleperioden/kursperioden vil deltakerne kun få refundert tapte kursdager.

5. Skiforeningen tar ikke ansvar for personlige eiendeler som er medbrakt til kursstedet.

6. Skiforeningen forbeholder seg retten til å sende ut Skiforeningens gratis nyhetsbrev via e-post til våre kursdeltakere. Dersom du ønsker å melde deg av, klikk på nederste link i nyhetsbrevet: ”her kan du melde deg av våre nyhetsbrev”.

7. Dersom du har en gyldig rabattkode som ikke benyttes under påmelding, vil du ikke få rabatten refundert i etterkant. 

8. For aktiviteter/arrangmenter med barn/ungdom under 20 år gjelder følgende: Skiforeningen har ansvarsforsikring for alle sine arrangementer. Arrangøren har tegnet ulykkesforsikring for deltagere under 20 år på arrangementer i regi av foreningen. Forsikringen dekker varig medisinsk invaliditet som følge av ulykkesskade inntruffet på arrangementet. Skade må meldes til forsikringsselskapet innen 1 år etter skadeuhellet inntruffet for at forsikringen skal være gyldig. Med ulykkesskade menes skade på kroppen forårsaket av en plutselig og uforutsett ytre fysisk hendelse (ulykkestilfelle). For ytterligere spørsmål og vilkår knyttet til forsikringen, ta kontakt med Skiforeningen. Vi anbefaler at den enkelte deltager tegner egen reise- og ulykkesforsikring.

9. For aktiviteter/arrangementer med voksne over 20 år gjelder følgende: Skiforeningen har ansvarsforsikring for alle sine arrangementer. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av aktiviteten. Vi anbefaler at den enkelte deltager tegner egen reise- og ulykkesforsikring.

Spesielle tilleggsvilkår for voksenkurs:

1. Skiforeningen er ikke ansvarlig for eventuelle skader som måtte oppstå på kurs.
 

2. Dersom det er færre enn to påmeldte på kurset, kan det bli avlyst, flyttet eller slått sammen med et tilsvarende kurs. Hvis nytt tidspunkt ikke passer, og du ikke finner et annet passende kurs, refunderes hele kursavgiften.

3. Det er mulig å bytte kurs inntil èn uke før kurstart på det opprinnelige kurset ditt, så fremt vi har ledig kapasitet. Bytteønsker må sendes til kurs@skiforeningen.no  

4. Avlysning, flytting eller utsettelser. Ved vær - og føreforhold eller andre forhold som ligger utenfor Skiforeningens kontroll, forbeholder Skiforeningen seg retten til å avlyse, flytte eller utsette deler av kurset uten å være økonomisk forpliktet ovenfor deltakerne.

Spesielle tilleggsvilkår ved påmelding til helgeskikurs:

- Hver enkelt deltaker er selv ansvarlig for regninger som gjelder ytelser som ikke inngår i helpensjontilbudet på hotellet/overnattingssted (f.eks. drikkevarer til måltider, roomservice m.m.), og skader som påføres hotell/overnattingssted som følge av uaktsom eller forsettelig opptreden av deltakeren selv. 

Personopplysninger

Når du melder deg inn i Skiforeningen eller på et kurs, en aktivitet eller et arrangement, ber vi om personopplysninger fra deg. Vi behandler personopplysningene forsvarlig og i samsvar med personvernloven. Skiforeningen kan bruke dine personopplysninger for kommunisere med deg om medlemskapet ditt eller kjøp du har gjort hos oss. Vi videreformidler ikke personopplysninger til andre parter. Vi har databehandleravtaler med alle våre tekniske leverandører, som sikrer at personvernloven følges. 

Det er generalsekretæren i Skiforeningen som har ansvaret for personopplysninger som samles inn. Vedkommende er ansvarlig for at det gjennomføres internkontroller, og at eventuelle avvik fra retningslinjer og lovverk meldes inn og rettes.
 
Skiforeningens personvernerklæring

Affiliates