Markaloven sikrer Østmarka  

Skiforeningen frykter en rekke begrensninger på friluftslivet.

Tekst: Håvard S. Abrahamsen, generalsekretær. Foto: Magnus Nyløkken 

Publisert 14.06.2022

Skiforeningen har tidligere stilt flere spørsmål ved hvilke rammer friluftslivet vil få i en nasjonalpark i Østmarka. Nå konkretiseres vernet gjennom Statsforvalterens forslag og Miljødirektoratets vurderinger av disse forslagene.

Vi har ikke tatt stilling til om vi er for eller imot nasjonalpark.

Skal styrke friluftslivet

Politisk har det vært viktig at nasjonalparken skal styrke friluftslivet. Vi kan ikke se at Statsforvalterens forslag vil ivareta dette. Tvert imot: Verneforskriftene vil legge en rekke begrensninger på tilretteleggingsarbeidet Skiforeningen og andre organisasjoner gjør i Østmarka.  

Vår erfaring er at myndigheter og politikere ikke kjenner godt nok til hvor krevende tilrettelegging for friluftsliv er. De ser ikke omfanget av arbeidet, og tar ikke høyde for at bruken av et område endres over tid. Det viser også Statsforvalterens ferske forslag. Selv enkel tilrettelegging som skilting, merking av løyper og legging av gangbaner over våte partier, vil bli komplisert og byråkratisk.  

Tilrettelegging er nødvendig

Restriksjoner på tilrettelegging må bygge på reelle behov for kontroll. Skiforeningen er ikke kjent med at dagens tilrettelegging er problematisk for ivaretakelsen av naturverdiene i Østmarka eller at naturen skades. Tvert imot: God og fornuftig tilrettelegging er avgjørende for at naturverdiene ikke skal ta skade av høy bruk. 

Vangen skistue tar imot mange tusen barn på leirskole hvert år, og barna får opplæring i enkelt, tradisjonelt friluftsliv. Tilbudet er så populært at det er venteliste. Vertskapet har sauer, griser og hester, og tilbyr en rekke aktiviteter for store og små hele året. Det har vært en viktig forutsetning i verneprosessen at Vangen skal unntas nytt vern, slik at dagens drift kan fortsette. Vi ser med bekymring på at Miljødirektoratet i ett av sine alternative forslag, ilegger Vangen vernerestriksjoner. Dette kan i ytterste konsekvens føre til at stedet ikke kan drives videre som i dag.

Markaloven sikrer Østmarka

Det er et viktig poeng at nasjonalparkstatus ikke er nødvendig for å sikre Østmarka for friluftslivet. Hele nasjonalparken vil ligge innenfor markagrensen, et område som allerede er sikret for nettopp friluftsliv og naturopplevelse gjennom markaloven. Dette er det viktig at politikere og forvaltningen ikke glemmer i arbeidet med nye verneformål. Markaloven må ikke miste sin status som loven som sikrer markagrensen og bevarer Marka for friluftslivet.  

Les også:

Bekymret for Vangen: Vangen skistue tar årlig mot mange 1000 barn på leirskole. Nåværende drift kan bli vanskelig i en nasjonalpark.  

Samarbeidspartnere