Om Skiforeningen / Bærekraft og samfunnsansvar i Skiforeningen

Bærekraft og samfunnsansvar i Skiforeningen

Friluftslivsmulighetene i Marka er noe av det mest verdifulle vi som bor i og rundt hovedstaden har. Det skal vi ta vare på og gjøre enda flere i stand til å ha glede av.

Nærskogen: Friluftslivsmulighetene i Marka gir kort vei til skiløyper, stier og sykkelveier, markastuer, teltplasser og badevann. Foto: Christian Haukeli
 

Skiforeningens bærekraftstrategi

Friluftslivsmulighetene i Marka er noe av det mest verdifulle vi har, med kort vei til skiløyper, stier og sykkelveier, markastuer, teltplasser og badevann.  
 
Skiforeningen har vært en viktig del av folks liv og hverdag siden 1883, som tilrettelegger for aktivitet i Marka og som forvalter av norsk skikultur og -historie. Vi deler engasjement og kompetanse, driver opplæring, og introduserer stadig flere til gleden av et aktivt liv utendørs, et viktig bidrag til bedre fysisk og psykisk helse i befolkningen. 
 
Bærekraft har vært en del av Skiforeningens virke helt siden stiftelsen. Vi har Marka som arbeidsplass og vi tar vare på naturen rundt oss gjennom hensynsfull tilrettelegging og bruk. Vi sikrer et bærekraftig friluftsliv ved å legge til rette for tusenvis av flotte opplevelser nær der folk bor.  

Skiforeningen og FNs bærekraftsmål

FNs 17 bærekraftsmål er en plattform som skal løse utfordringene verden står overfor. FNs medlemsland har forpliktet seg til å følge opp disse målene. Det er gjennom samarbeid nasjonalt, regionalt og lokalt at vi kan lykkes. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, og vi utgjør en forskjell på vår unike måte. Derfor lar vi FN-målene danne rammen for bærekraftsarbeidet vårt. 
 
Skiforeningen prioriterer tre mål:  
Mål 3: God helse og livskvalitet 
Mål 11: Bærekraftige byer og lokalsamfunn 
Mål 13: Stoppe klimaendringene 

Satsingsområder for bærekraft

Skiforeningen har delt arbeidet innenfor bærekraft inn i to hovedområder:  

1. Marka for fremtiden (FNs bærekraftsmål 13) 
Vi tar vare på Marka gjennom hensynsfull tilrettelegging og bruk. Vi skal sikre en enkel tilgang til fantastiske opplevelser, i friluft eller på en av våre mange stuer, samtidig som vi tar vare på Marka for fremtidige generasjoner. Hvert år preparerer vi titusenvis av kilometer med skispor og viser vei med nær 4000 skilt i Marka. Vi lager trillestier som knytter sykkelrutene i Marka sammen. Marka er i stadig forandring og trenger oppfølging. Arbeidet vårt pågår for fullt gjennom alle årets sesonger. Vi tror at den beste måten å ta vare på marka for fremtidige generasjoner er at enda flere opplever gleden av friluftsliv og derigjennom forstår at dette må tas vare på. God og hensynsfull tilrettelegging er også godt vern. 

2. Aktive liv utendørs (FNs bærekraftsmål 3 og 11) 
Gleden av å komme seg ut i friluft kjenner ingen alder, etnisitet, erfaring eller bakgrunn. Marka er et felles gode. Om man er en daglig bruker av skog og mark, eller skal ta sine første stavtak i en nypreparert løype. Skiforeningen skaper læringsarenaer og opplevelser tilpasset hele befolkningen, slik at enda flere lærer seg å bruke Marka hele året. Dette er et viktig bidrag til bedre fysisk og psykisk helse i befolkningen. Det er et mål å legge til rette for aktivitet nær der folk bor. Det gjør det enklere å komme seg ut, og det er en klimagevinst å unngå transport.  

Dette gjør vi

Grunnfilosofien vår er å bidra til at barn, unge og voksne gleder seg over natur og friluftsliv i nærheten av der de bor. Det skal skje på en måte som sikrer de samme opplevelsene for generasjonene som kommer etter oss. Som organisasjon tar vi mange valg om hvordan vi skal jobbe. Vi må sikre bærekraftperspektivet i virkemidlene vi bruker for å fylle formålet og for nå de strategiske målene.

Skiforeningen skal 

 • fremme det kortreiste friluftslivet gjennom helårs tilrettelegging 
 • spre kunnskap om markaopplevelser nær der folk bor
 • inspirere og lære brukerne til å ta vare på naturen de ferdes i
 • vektlegge og integrere miljøhensyn ved innkjøp 
 • være sertifisert gjennom relevante ordninger som sikrer bærekraft, miljø og HMS
 • vurdere gjenbruk og ombruk av materialer der det er mulig 

Strategien ligger til grunn for planleggingen av alle deler av Skiforeningens arbeid.  

Utvalgte emner og virksomhetsområder

Løypearbeidet

God løypelogistikk og god informasjon til brukerne er noen eksempler på enkle tiltak for et mer klimavennlig løypearbeid. Det kan være en skuffelse at en løype ikke er blitt preparert, men det kan også finnes en god grunn til hvorfor. En skiløype må ikke være nypreparert for å være i god stand. Under stabile forhold med jevn kulde kan det være best å la sporene stå. Dette er daglige vurderinger som gjøres gjennom vinteren. Fornuftig løypepreparering er bærekraftig.  

Utskifting av de eldste løypemaskinene er høyt prioritert. Nye maskiner leveres med euro VI-motor som er det mest miljøvennlige dieselalternativet på markedet. Faktisk viser tester at eksos fra denne type Euro VI-motorer inneholder færre partikler når den kommer ut av motoren, enn den hadde i luften rundt.

Det finnes el-løypemaskiner på markedet, men disse har svært begrenset rekkevidde (1-2 timer, dvs 10-20 km) og egner seg derfor foreløpig ikke for Skiforeningens store løypenett. Vi bruker vår posisjon til å påvirke produsentene. 

Arbeidet i løypenettet pågår hele året, og det er om sommeren og høsten grunnlaget for vinterens løyper legges. I rapporten Jakten på skiføret, finnes mer informasjon om hvilke vurderinger vi gjør for å sikre skimuligheter også i snøfattige vintre. 

Snøproduksjon

Skiforeningen har drevet snøproduksjon siden tidlig på 1990-tallet, som et tiltak for å sikre skiopplæring og skimuligheter uavhengig av hvordan vintrene er. Vi produserer snø til de stedene der Barnas skiskole arrangeres og hvor det drives både organisert og uorganisert aktivitet. Dette sikrer skiopplæring for barn, og bidrar til at flere mennesker kan drive vinteraktivitet i sitt nærmiljø. Skiforeningen har ansvaret for eller bistår til snøproduksjon på seks steder i Oslo-området: Greverud, Skullerud, Sørkedalen, Fossum, Eid og Ringkollen.

 • Vi har vært og er svært nøye på å drive en ansvarlig og fornuftig snøproduksjon:
 • Den skal ikke erstatte høst eller vår.
 • De stedene det produseres snø er valgt ut fra gunstige klimatiske forhold.
 • Normalt produseres det vi trenger av snø i løpet av noen uker i november og desember.
 • All snøproduksjon er grundig planlagt og settes i gang når vær og temperatur er riktig over tid. For eksempel forsøker vi å unngå å produsere i korte kuldeperioder, hvis vi ser at snøen vil smelte i løpet av kort tid.
 • Vi har konsesjon eller andre begrensninger på hvor mye vann vi kan bruke. Et eksempel er snøproduksjonsanlegget i Sørkedalen, der inntaket av vann stopper hvis vannstanden når et visst nivå.

Aktiviteter og arrangementer

Aktiviteter og arrangementer skal ha en grønn profil, i alt fra transport til avfallshåndtering. Det samme gjelder og markastuene. Grisene på Vangen skistue i Østmarka er en kreativ løsning for å gjenbruke matavfallet.  

Bygg

Ikke minst skal bygningsmassen forvaltes på en bærekraftig måte. Miljøhensyn skal vektlegges og innlemmes ved utbedringer. En forutsetning for bærekraftige bygg er godt vedlikehold. Etterisolering, utskiftning av eldre vinduer, mer miljøvennlige energikilder og redusering av vannforbruket er noen eksempler på områder der Skiforeningen målrettet har jobbet med miljøforbedringer. Varmepumper har erstattet oljefyring på alle eiendommer. 

Kunnskapsdeling

Vi ønsker å være frempå med å spre kunnskap om hvordan klimaendringene påvirker vårt levebrød, snøen. Gjennom utstillingen «Vær og Føre – føre var» i Skimuseet, gis de besøkende en leken tilnærming til temaet miljø og klima. Med 160.000 besøkere i året er utstillingen et viktig bidrag for å spre kunnskap om klimaendringene. Utstillingen oppdateres og aktualiseres ytterligere i forbindelse med museets 100-årsjubileum i 2023-2024.

Klær og utstyr

I vår kleskolleksjon finnes det klær som er laget av polyester. Polyesteren gir plaggene gode tekniske egenskaper, men er et materiale det er ønskelig å unngå. Fremover vil derfor flere av våre plagg komme i resirkulert materiale. Et viktig miljøtiltak er også å satse på god kvalitet og plagg med lang levetid. Et eksempel på dette er marka-anorakken, der kvalitet og design har holdt seg godt over tid.

I Skiforeningens skitilhenger har vi plass til mange par ski og skisko. Tilhengeren gjør det enkelt for oss å frakte skiene slik at vi kan bruke de til utlån på våre aktivitetsdager, arrangementer og skiskoler. Gjenbruk sparer både miljøet og lommeboken. Vi gir derfor også gode tips på hva man bør tenke på da man kjøper brukt. 

Medlemsmagasinet

Fra 2020 valgte vi å kutte ut plastpakningen av medlemsmagasinet. Vi flyttet hele produksjonen hjem til Norge og trykket på mer miljøvennlig papir. Vi kan bli flinkere til mye, også å informere om mål og resultater i klimaarbeidet. I medlemsmagasinet har vi en fast spalte som heter bærekraft. Her ønsker vi løfte frem noe av det vi jobber med.

Vil du støtte oss? Bli medlem!

Skiforeningens kilmaregnskap

Les mer

FNs bærekraftsmål: Skiforeningen lar FN-målene danne rammen for bærekraftsarbeidet.  

Samarbeidspartnere