Om Skiforeningen / Skiforeningen og Marka

Skiforeningen og Marka

Skiforeningen og Marka er et dokument som danner grunnlaget for Skiforeningens uttalelser i høringer, enkeltsaker og det offentlige rom. 

Her kan du lese kortversjonen og punktvise anbefalinger:

1. Markas betydning

Marka er et av Norges mest brukte frilufts- og rekreasjonsområde. Friluftslivsmulighetene i Marka er noe av det mest verdifulle vi som bor i og rundt hovedstaden har. Mulighet til å leve et aktivt liv der man bor er avgjørende i et folkehelse- og inkluderingsperspektiv.

2. Bærekraftig friluftsliv

Skiforeningen sikrer et bærekraftig friluftsliv gjennom å tilrettelegge for aktiviteter nær der folk bor. 

3. Skiforeningen som tilrettelegger

Skiforeningen tilrettelegger for at flest mulig mennesker bruker Marka hele året, samtidig som naturkvalitetene og naturopplevelsene ivaretas. 

4. Markaloven og markagrensen

Markaloven sikrer Marka til natur, friluftsliv og idrett. Markagrensen er vedtatt i markaloven, og definerer hvilke geografiske områder som er omfattet av loven.

Skiforeningen mener at markaloven er viktig og verdifull fordi den definerer en helhetlig forvaltning av Marka og sikrer markagrensen.

Skiforeningen mener prinsipielt at markagrensen må ligge fast. Grensejusteringer kan bare aksepteres dersom friluftsliv-, natur- og kulturverdier ikke forringes og slik at eventuelle grensejusteringer ikke medfører at Markas areal reduseres.

5. Tilgjengelighet og nærområder

Det skal være enkelt og attraktivt å komme seg ut i Marka.

Skiforeningen støtter at det tilbys gode kollektivtilbud til utfartssteder i flere deler av Marka og vil fortsatt bidra med tilbud som markabusser (for skiløpere, syklister og løpere/turgåer).

Selv om bruk av kollektivtransport skal være det som formidles som prioritert reisemåte vil det også være et behov for utfartsparkeringer. For å få flest mennesker til å bruke Marka må det være tilstrekkelig parkeringskapasitet på utfartspunkter i og rundt Marka. 

I tillegg må godt tilrettelagte traseer forbinde boligområder med Markas innfartsårer.

6. Tilrettelegging og vern

Skiforeningen går inn for en helhetlig forvaltning av Marka der det legges til rette for ulike brukergrupper og for flerbruk. Dette gjennom kombinasjon og samspill mellom tilrettelegging for idrett og friluftsliv, skogbruk og vern.

Det er viktig å sikre at etablert friluftsliv i størst mulig grad kan videreføres i verneområder samtidig som formålet med vernet bevares. Et mangfold av ferdselsårer øker tilgjengeligheten og styrker friluftsverdiene og opplevelsesmulighetene. Samtidig kanaliserer skiløyper og andre ferdselsårer bruken, og dermed minsker slitasje og annen negativ påvirkning.

Det er viktig å skille mellom befolkningsnære områder og områdene innover i Marka. Skiforeningen går inn for en større grad av tilrettelegging i de befolkningsnære områdene. Lenger innover i Marka bør naturens uberørte preg ha høyere prioritet.

7. Kulturhistorie og kulturminner

Skiforeningen ønsker å støtte opp om at gamle kulturmiljøer i Marka vedlikeholdes og restaureres til glede for friluftslivet, og mener at kulturhistorien og kulturminnene vil gi en ekstra dimensjon til turen og berike opplevelsene.

8. Hensynsfull ferdsel

Skiforeningen mener at brukerkonflikter best løses gjennom samarbeid, informasjon og hensyn mellom brukergruppene, fremfor lovregulering. Brukerne av Marka har ulike interesser og behov, og der det ferdes mange mennesker kan det oppstå konflikter. Ett eksempel er når syklister og gående bruker skiløypene om vinteren. Skiforeningen oppfordrer alle til å vise hensyn slik at skiløypene ikke ødelegges. Skiforeningen preparerer skiløyper for skiløpere.

I barmarksesongen oppfordres syklister til å sykle hensynsfullt og avpasse farten etter sted, føre, sikt og trafikkforhold, slik at det ikke oppstår fare.

9. Sykling

Skiforeningen er positiv til både tradisjonell sykling og el-sykling i Marka.

Skiforeningen oppfordrer syklistene i Marka til å unngå stier som er mye utsatt for slitasje og mener at det på egnede steder, i bynære områder, bør tilrettelegges for egne traseer for stisykling. For å unngå økt slitasje og brukerkonflikter anbefaler Skiforeningen at det gjennom enkel tilrettelegging etableres faste traseer for terrengsykkelritt.

10. Idretts- og friluftslivsanlegg

Skiforeningen er positiv til etablering av idretts- og friluftslivsanlegg som stimulerer til bruk av Marka i tråd med markalovens bestemmelser. Slike anlegg bør legge til rette for varierte tilbud og henvende seg til et mangfold av brukere. De bør lokaliseres på naturlige områder nær bebyggelse ved Marka og med gode adkomstmuligheter. Samtidig må det legges til rette for lett og god tilgjengelighet videre innover i Marka.

Etablering av slike idrett- og friluftsanlegg kan være viktig for å styrke markagrensen og gi den økt beskyttelse mot øvrige utbyggingsinteresser.

11. Offentlig infrastruktur og anlegg

Myndighetene kan åpne for offentlige infrastrukturanlegg i Marka som veier, jernbane, demninge, vannforsyningssystemer og kraftledninger (jf. markaloven). Anleggene kan representere store inngrep og være til hinder for naturopplevelse og praktisering av idrett og friluftsliv. Skiforeningen vil aktivt uttale seg og avgi høringsuttalelser i saker som omhandler Marka.

Skiforeningen mener det er viktig å beholde demninger i Marka.
Skiforeningen mener at høyspentmaster kan fjernes.

12. Veier og traseer for flerfunksjonelt bruk

Veier i Marka har en viktig funksjon for friluftslivet. Med mildere klima har veiene blitt stadig viktigere for å kunne tilby skiløyper på lite snø, herunder som tidligløyper.

Det er lite ønskelig med ytterligere veibygging i Marka. Der hvor det fra skogbrukets side er behov for nye veier, mener Skiforeningen at de bør være fordel for idrett og friluftslivet. Skiforeningen ønsker å opprettholde en god dialog med grunneierne om bruk av veiene til friluftslivsformål, særlig som skiløyper.

Skiforeningen mener at asfalterte traseer bør tillates i anlegg tilrettelagt for langrenn. Utover disse arenaene bør det ikke asfalteres i Marka.

13. Skogsdrift

Grunneiere er pålagt å følge gjeldende regler for hogst i Marka slik at også friluftslivets interesser ivaretas. Kommunalt eid skog har til formål å ha areal til friluftsaktiviteter for innbyggerne. I f.eks. Mål og retningslinjer for forvaltning og drift av Oslo kommunes skoger (2016) står det følgende:
«Forvaltningen skal ha bruker- og verneinteressene som bærende grunnlag og økonomiske hensyn skal underkastes disse. Forvaltning og skjøtsel skal legges opp på en måte som tar hensyn til forholdet mellom friluftsliv, idrett og naturvern.»

Skiforeningen mener at i kommunalt eid skog innenfor Marka, bør hensynet til friluftslivet og naturverdiene veie tyngre enn hensynet til økonomisk resultat av skogsdriften. Skiforeningen har forståelse for at det er en balanse mellom rasjonell drift og naturopplevelse i privateid skog, og søker en god dialog med skogeiere for å sikre et godt løypetilbud i områder hvor skogen hugges og tømmer hentes ut. 

14. Jakt og fiske

Jakt og fiske er en naturlig del av aktivitetene i Marka. Skiforeningen tar ikke stilling til rovdyrsforvaltningen.

15. Avgiftslegging av friluftslivet

Skiforeningen følger med på næringsaktivitet og kommersialisering av friluftslivet. En utvikling som svekker allemannsretten og mulighet for utøvelse av det tradisjonelle friluftslivet er ikke ønskelig.
Skiforeningen er i mot avgift for ferdsel i utmark, på løyper eller stier.

(Oppdatert 30. november 2021)                        

Høringsuttalelser 2024

Høringsuttalelser 2023

Høringsuttalelser 2022

Høringsuttalelser 2021

Høringsuttalelser 2020

Høringsuttalelser 2019

Høringsuttalelser 2018

Høringsuttalelser 2017

Høringsuttalelser 2016

Høringsuttalelser 2015

Høringsuttalelser 2014

Høringsuttalelser 2013

Skiforeningen og Marka

Hele heftet "Skiforeningen og Marka" fra 2021 kan du lese her

Samarbeidspartnere