Om Skiforeningen / Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Skiforeningens etiske retningslinjer og arbeid med menneskrettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Skiforeningens etiske retningslinjer og arbeid med menneskrettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Aktsomhetsstandarden bygger på FNs retningsgivende prinsipper for ansvarlig næringsliv og menneskerettigheter, og OECDs internasjonale standarder. Den skal fremme virksomheters forhold til og respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i drift, produksjon og leveranser.  
 
Det innebærer å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer, og å vurdere om og i så fall hvordan drift eller tjenester gjennom leverandører og partnere påvirker menneskerettigheter og arbeidsforhold. Virksomheten skal iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser.  
 
Skiforeningen forplikter seg til å fremme og respektere menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Vi vil etablere etiske retningslinjer for virksomheten. De skal si noe om den etiske standarden organisasjonen vil ha og hvilke handlinger som ikke aksepteres. Forpliktelsen til å respektere og fremme menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil bli innarbeidet i de etiske retningslinjene.  
 
Skiforeningen har en rekke leverandører av varer og tjenester. Utstyr til løypevirksomhet blir i all hovedsak produsert i utlandet, og blir kjøpt inn via norske forhandlere. Leverandører knyttet til Skiforeningens eiendommer (bygninger og anlegg) er all hovedsak norske. Skiforeningen selger ulike gjenstander i Skimuseet, en del av disse produseres i utlandet, men kjøpes inn via norske forhandlere. Vi kjøper svært lite direkte fra utenlandske produsenter. Øvrige leverandører til Skiforeningen er norske virksomheter.  

Våre retningslinjer og rutiner for å håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold  
Ansvarlig drift og å bidra positivt til samfunnet vi er en del av, står helt sentralt for Skiforeningen. 
 
All virksomhet skal være i tråd med internasjonale standarder for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.   
 
Vi følger norsk lovverk for helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og for likestilling og fravær av diskriminering. Vi forventer det samme av våre leverandører og forretningspartnere som vi krever av oss selv: At alle ansatte og andre som berøres av virksomheten behandles med respekt og verdighet.   
 
Vi forventer at våre leverandører og forretningspartnere opptrer med seriøsitet og aktsomhet for å unngå skader og negative konsekvenser for mennesker. I tråd med åpenhetsloven, gjennomfører vi aktsomhetsvurderinger for egen virksomhet og leverandørkjede. Vi vil årlig redegjøre offentlig for m aktsomhetsvurderingene og svare på spørsmål om hvordan vi jobber for å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. 

Vesentlige risikoområder i leverandørkjeden  
Vi har gjennomgått leverandører som er vesentlige for virksomheten, og vurdert risikoen for brudd i leverandørkjeden. Generelt vurderer vi risikoen for brudd til å være lav. Vi har en oversiktlig leverandørkjede med få leverandører utenfor Norge, og vi dem godt gjennom etablerte partnerskap over en lang periode.   
 
Vi har regelmessig dialog med leverandører og kommuniserer tydelig våre forventninger knyttet til HMS, anstendige lønnsforhold, fagforeningsfrihet, likestilling mellom kjønnene, og arbeid mot enhver form for diskriminering. Vi vurderer risikoen for moderne slaveri i vår leverandørkjede som lav, men har søkelys på problemstillingen og vil sette inn tiltak dersom noe endrer seg.  
  
Spørsmål om Skiforeningens arbeid med åpenhetsloven kan rettes til post@skiforeningen.no og vil besvares i overensstemmelse med loven.  
 

Samarbeidspartnere