Slik skal vi sikre skiføret i Oslomarka

I rapporten 'Jakten på skiføret' presenterer vi våre løsninger på hvordan vi kan sikre skimuligheter i snøfattige vintre.

Foto: Magnus Nyløkken

En rekke forhold er blitt gjennomgått under arbeidet med rapporten "Jakten på skiføret - Hvordan sikre skiløyper og skimuligheter i snøløse og snøfattige vintre?". Målet er å gi Skiforeningen et best mulig grunnlag for sitt arbeid med sikte på å møte klimautfordringene frem til 2050. Både innhold og omfang skal representere sakens viktighet og kompleksitet.

Det var Markakomiteen som i sesongen 13/14 diskuterte den usikre snøsituasjonen fremover. Hvordan skulle Skiforeningen kunne tilby skiløyper til våre medlemmer også i fremtiden? Dette resulterte i at komiteen nedsatte en arbeidsgruppe med mandat til å diskutere hvilke tiltak foreningen burde planlegge på kort og lang sikt for å sikre dette.

Her er noen av forslagene som presenteres i rapporten "Jakten på skiføret":

Tilførselsløyper

  • Utfartssteder som Bogstad, Sognsvann og Hammeren ligger så lavt og i slik avstand fra snøsikre områder at det bør etableres tilførselsløyper fra disse stedene og inntil snøen ved hjelp av kunstsnø. Gruppen mener det er viktig å gjøre dette, selv om det er krevende å få til i praksis.

Kortreist kunstsnø

  • For å sikre at det kan være skiløype inn til Finnerud og Heikampen skisseres også en løsning med snøproduksjon på parkeringsplassen ved Åmot/Elvely i Sørkedalen.
  • Det bør også vurderes produsere snø lokalt slik at man kan ha til tilførselsløyper fra Årnes, Fossum og Burudog innover til høyereliggende områder iBærumsmarka.
  • Løypenettet i Østmarka ligger på rundt 200 meter over havet. Ifølge arbeidsgruppen finnes det ikke snøsikre områder i denne delen av Marka. Gruppen mener Skullerud, Grønmo og Krokhol er egnede steder for snøproduksjon. Videre påpekes det at de løypetraseene som er planeres ut slik at man i størst mulig grad kan dra nytte av den natursnøen som kommer.
  • Gruppen karakteriserer forholdene i Sørmarka som "meget utfordrende". Gruppen mener likevel man kan sikre skimulighetene med snøproduksjon i lysløyper og korte rundløyper.
  • Gruppen foreslår at det etableres tilførselsløyper fra utvalgte steder, og at de planeres slik at det er mulig å gå på ski selv med minimal snødybde. På den måten sikrer man at man har tilstrekkelig når det er nok natursnø, at man kan spe på med kunstsnø når det er for lite natursnø og at man i ordentlig snøfattige vintre kan legge kunstsnø helt inn til de snøsikre områdene.
  • Gruppen skriver at produksjonen så langt det er mulig bør foregå langs eller ved traseen. Man må belage seg på utkjøring av kunstsnø innover i traseen.

Legge løyper utenom vann

  • De foreslår også å legge om løyper som i dag går over vann. Bakgrunnen er at det i sesongen 2013/2014 var risikofylt å gå over vann i Marka, og at det kan bli et problem også i fremtiden, med tanke på at det kan bli mildere i årene fremover.

Styre unna solhellinger

  • De mener også at løypene i fremtiden må legges der det er minst fare for værmessige påvirkninger. Ved for eksempel å legge løypa utenom solhellingen kan man det gjøre det mulig å forlenge skisesongen.

Busse folk til og fra snøsikre steder

  • Gruppen foreslår også å videreutvikle konseptet med skibusser til mer snøsikre steder.

Arbeidsgruppen besto av Knut Almquist, Arne Fredrik Mathisen, Carsten Riekles og Espen Jonhaugen.

Samarbeidspartnere