Styre, råd og komiteer

Generalforsamlingen er Skiforeningens øverste organ og velger Skiforeningens styre. Styret leder foreningens drift og iverksetter generalforsamlingens vedtak. Rådet velges av generalforsamlingen. Skiforeningens generalsekretær ansettes av styret.

Styret

Stian Berger Røsland (leder), Elisabeth Longva Berger, Ingrid Haukvik-Jensen, Bodil Kristine Høstmælingen, Kristine Klaveness, Bjørn-Inge Larsen, Eva Sannum, Geir Skari, John Bror Skoglund, Åslaug Midtdal (ansattes representant, valgt av og blant disse).

Styremedlemmer deltar på frivillig basis, og alle har definerte ansvarsområder i styret knyttet til Skiforeningens primæraktiviteter.

  • Marka med løyper og stuer
  • Holmenkollen kultur- og turistanlegg
  • Holmenkollen World Cup Nordisk
  • Økonomi og juridiske saker

Styret har 7-8 møter i året, i tillegg til et planmøte over to dager.

Rådet

Ole Fr. Anker-Rasch (ordfører), Per Bergerud, Kristin Bjella, Olav Fjell, Kai Krüger, Bente Lier, Carl O. Løvenskiold, Guri Melby, Åge Pettersen, Vigdis Jynge. 

I tillegg har Skiforeningens tre nålevende æresmedlemmer, H.M. Kong Harald V, Rolf Nyhus og Hans Herman Horn møte- og talerett.

Rådet er rådgivende til styret, spesielt i økonomiske saker av betydning. Rådet gjennomfører tre møter i året.

Skiforeningens revisor

Bjørn Prestegard, Deloitte & Touch.

Markakomiteen

Knut Halvor Hansen (leder), Anne Cappelen, Bjørn-Inge Larsen, John Bror Skoglund, Vigdis Jynge, Anne Nyhus, Johs Bjørndal, Carsten Riekeles, Bente Flygind, Leiv M. Helsingen, Jørgen Weidemann Eriksen, Ole Henrik Lien Andersen, Lisa Näsholm, Espen Jonhaugen.

Skiforeningen Utvikling

Anders Haugen (leder), Brit Lisa Skjelkvåle, John Bror Skoglund, Kai Krüger Henriksen, Bjørn Henrik Rasmussen, Rolf Nyhus, Frode Ranhoff, Birgitte Espeland, Ola Bustad, Jeanette Hansen, Steinar Eidaker.

Komité for økonomi, finans og juridiske saker

Bjørn Henrik Rasmussen (leder), Jon Hindar, Ragnhild Amlie, Erik Bruun, Erik Eide, Steinar Eidaker, Lene Wik Alfredsen.

Eiendoms- og stuekomiteen

Medlemmer: Rolf Nyhus (leder) Knut Halvor Hansen, Gro Gjestland Strand. Fra adm: Klaus Kromann, Steinar Eidaker.

IT-komiteen

Svein Magne Karlsen (leder), Steinar Kjærnsrød, Ketil Høigaard. Fra adm: Lasse Strand.

Valgkomiteen

Henrik H. Langeland (leder), Ragnhild Amlie og Erik Bruun. Etter loven suppleres valgkomiteen av 1 styrevalgt og 1 rådsvalgt medlem.

Hedersbevisningskomiteen

Rådets ordfører: Ole Fr. Anker-Rasch, Jon Hindar, Per Bergerud, Rolf Nyhus (sekretær).

Arbeidsutvalget Barnas Holmenkolldag

Carsten Sæther (arrangementsleder), Henrik Harsem, Paul Holmen, Kjell Haslev, Anja Taule, Solveig Bjørnstad, Anne Hveding, Olav Pacyna, Eivind Spiten, Erik Telnes, Trond Falao, Idar Adolfsen, Lars Amund Toftegaard, Ole Kristian Sørland, Unni Eidså og Hilde Laug.

Arbeidsutvalget Holmenkollmarsjen

Nils Harald Andberg (rennleder), Erik Langmo (ass. rennleder), Inger Skaurum Frydendal, Merete Christiansen, Georg Delaveris, Georg Szyperski, Ole Christian Mork, Anja Taule, Kjetil Hagen, Erik Telnes, Eivind Spiten, Kristin Todnem, Kari Stende Teigen, Kristin Riseth, Ingrid Kolstad, Lasse Strand, Hilde Laug, Unni Eidså, Ole Kristian Sørland og Lars Amund Toftegaard. 

Komité for Holmenkollmedaljen

Jon Hindar, Skiforeningen (leder), Erik Eide, Skiforeningen, Audun Grønvold, Norges Skiforbund, Eva Tine Riis-Johannessen, Norges Skiforbund, Rakel Rauntun, Norges Skiskytterforbund, Erlend Slokvik, Norges Skiskytterforbund.

Samarbeidspartnere