NORSKE SKISPOR

Spillemidler

Fyller dere vilkårene for å søke spillemidler, og hvordan skal det i tilfelle søkes?

På Kulturdepartementets temasider for tilskudd til idrettsanlegg, kulturbygg og friluftslivsanlegg, anleggsregisteret.no, finnes søknadsskjemaer, vilkår og krav, og informasjon om prosessen.

Gjeldende vilkår og krav for å søke og bli tildelt spillemidler, finnes på denne siden.

godeidrettsanlegg.no er en nettløsning etablert i samarbeid mellom Kulturdepartementet (KUD), Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi (SIAT), som også drifter godeidrettsanlegg.no. Der finnes gode eksempler på idrettsanlegg, håndbøker om utforming av anlegg, og veiledning til gode prosjektløp.

Søknadsfrist
Kommunene setter frist for søkere i sin kommune. Følg med på deres kommunens nettsider, eller ta kontakt med de som håndterer spillemiddelsøknader i kommunen hvor deres anlegg ligger eller er planlagt for å få opplyst gjeldende frist.

Samarbeidspartnere