Svenskeveien - en vandring på nesten 100 år gammel historie

Ønsker du en rolig tur hvor veien og opplevelsene langs den er målet? En tur som kan nytes både i sol og tåke, hvor tilbakelagte kilometer og kilometertider er uvesentlige? Svenskeveien er da et godt alternativ. Du vandrer på nesten 100 år gammel historie gjennom vakker natur, og har muligheten til avstikkere til litt ekstra kultur eller vide utsyn underveis. Og den kan fortsatt nytes mens du venter på at skiføret kommer.

Svenskeveien: En sovende Tornerose i terrenget

Forfatteren H. O. Christophersen i "I postløperens spor" blir nesten lyrisk i sin beskrivelse av den gamle veien fra Toresplassen og til utsiktene mot Holsfjorden: "En nydelig opparbeidet vei; så plan at den kunne gjøre tjeneste som tracé for en tertiærjernbane;" "som en sovende Tornerose i terrenget." Men noen postvei var det ikke, derimot Hoffejegermester Fearnleys ride- og spadservei anlagt i tiden 1916 - 1918 av svenske rallare. Derav navnet Svenskeveien, som Christophersen forøvrig ikke bruker.

Lokalhistorikeren Skage Andersen mener at veien ble anlagt for å forbinde Toresplassen med Fjulsrud ved Holsfjorden. Mindre romantisk, men opplevelsen blir ikke mindre av den grunn. Fearnley kjøpte Fjulsrud i 1912.

E16 har ødelagt sporene etter Svenskeveien videre mot Holsfjorden, og det blir bare spekulasjoner om hvordan og hvor den gikk videre.

En alternativ start: Fra P-plassen langs Damtjernbekken

Etter veiens hensikt da den ble anlagt ville det vært riktigst å starte på Toresplassen og så gå til E16, men dette er nokså upraktisk. I stedet bør du starte fra den lille p-plassen langs E16 ca. 1,0 km fra Sollihøgda (rett før midtdeleren starter), og heller snu deg ofte underveis.

Fra p-plassen går det flere stier oppover. Et bra alternativ er å følge en litt grovt opparbeidet sti/vei langs Damtjernbekken. Den er mosegrodd, men fortsatt ganske tydelig. Dette er ikke Svenskeveien, mer sannsynlig en tømmervei. Likevel er den vel verdt å følge, i alle fall for deg som skal tilbake til p-plassen, fordi returen går annetsteds. Den krysser bekken to ganger, siste gang under en ganske frisk foss.

Stien forlater så bekken og passerer en liten kolle med en tydelig skrent mot stien. Det er verdt å ta turen opp på denne, siden den gir brukbar utsikt mot Holsfjorden og Hørtekollen over og mellom trekronene.

Møte med Svenskeveien: Fra Damtjernlikastet til demningen ved Damtjern
Et lite stykke etter kollen møter stien en bredere sti. Snart blir denne bredere og slynger seg fint oppmurt gjennom terrenget. Dette er Svenskeveien. Der blåstien fra Sollihøgda kommer opp på veien bør du ta avstikkeren til demningen. I følge lokalhistorikerne var det her først en demning for å skaffe driftsvann til saga på Gorrmyr ved dagens Rv285 til Sylling, se dette bildet. For å heve vannspeilet i Damtjern og øke det visuelle inntrykket av vannet sørget Fearnley for at den ble påbygget i høyden og at damluken ble murt igjen da Svenskeveien ble laget.

Siden deler av demningen har rast sammen og den nå lekker er vannspeilet lavere enn i Fearnleys dager.

Den nydeligste delen: Langs Damtjern og til veien mot Toresplassen
Veien videre langs Damtjern må ha vært selve glansnummeret for de spaserende rett etter forrige århundreskifte. Tenk deg et vannspeil som lå godt over meteren høyere, og nærmest fri utsikt mot vannet uten dagens kratt. Du får et inntrykk av dette der veien krysser scooterløypa til Finneflakseter og det er hugget ut mot vannet.

Videre smyger veien seg videre gjennom skogen og gjennom et sumpområde der den krysser bekken fra Langtjern. Flomstor bekk kombinert med tette stikkrenner har ført til utvasking to steder, men det er ikke noe problem å følge veien.

Inntil i fjor høst slynget den seg så videre gjennom høy granskog, men her er nå et stort hogstfelt, og skogsmaskiner har kjørt parallelt med og krysset veien. Etter skisesongen var avsluttet ble også trærne langs Linjeløypa skalpert, og det er et forandret landskap som vil møte deg på årets første skitur mot Sørsetra.

Etter krysset med løypa fortsetter Svenskeveien som en hulvei til svingen på den gamle veien til Toresplassen, hvor den bare forsvinner. Legg merke til hvor den kommer ut på veisvingen, her er nordmarkskartet feil!

Til Toresplassen: Svenskevei eller annen spaservei langs Plassevannet?
Kildene forteller at veien til Toresplassen ble lagt over Svenskeveien herfra, og at det ikke er mulig å finne den videre.

Men det går også en sti/vei av omtrent samme kvalitet som Svenskeveien fra sydenden av Plassevannet og videre mot Toresplassen. Den finner du ved å følge en nokså klinete traktorvei som tar av fra velteplassen ca. 50 meter etter første port og ferist mot Toresplassen. Ser du godt etter er det i traktorveien spor etter en oppmurt vei av samme bredde som Svenskeveien.

Veien langs vannet er tydelig, men mer klinete siden jordsmonnet er her bløtere. En oppmurt og mosegrodd stikkrenne med støpte betongrør viser at også dette er en gammel vei. Ingen grunn til å spekulere på hvilken vei dette måtte være, den er vel verdt turen i alle fall.

Etterhvert kommer du til en odde som stikker ut i vannet, og en forseggjort klopp over myra ut på denne. Gå over denne og følg stien til enden av odden. Her er det fint å ta en rast i vakre omgivelser og mulighet for et kjølende bad mellom vannliljene sommerstid. Som vanlig i Marka er strandbredden vokst til med kratt, men det er likevel verdt å følge den på nordside av odden og få en fin oversikt over Toresplassen.

Stien går videre langs vannkanten til Toresplassen, som er behørig beskrevet i Markadatabasens stedsregister. Husk at Toresplassen er privat område, og kryss ikke gjerdet!

Tilbaketuren: Rundt Plassevannet og Svenskeveien til Damtjernlikastet
Fra Toresplassen går det opparbeidet sti/vei videre rundt vannet. Ved utoset er det igjen en forsegjort klopp, og nedstrøms denne kan du gjennom krattet skimte skikkelig oppmurt demning med damluke, se dette bildet. Denne må være eldre enn fra 1869, siden det dette året ble anlagt sak mot eierne av Bjørumssaga fordi oppdemmingen av Holmevann, Plassevannet og Auretjern hadde ødelagt fisket i Isielva. Følg så den stien som går nærmest vannet til den lange kloppa ved sydenden. Her er du tilbake på den traktorveien du tok til vannet. Så er det samme vei tilbake til Damtjernlikastet.

Avstikkere: Utsikten fra stupet langs Høgåsen og til hula ved Damtjern
På tilbaketuren kan du unne deg et par avstikkere:

Følger du scooterløypa mot Finneflakseter til utsikten fra stupet langs Høgåsen får du en flott utsikt mot Holsfjorden og Hørtekollen. Her var det også sporet gaupe i vinter. Myra ved Damtjern er bløt!

Ved demningen i Damtjern går det en tydelig sti opp i steinrøysa vest for veien og tilsynelatende bare forsvinner i ei treklynge. Bak denne gjemmer det seg ei hule med plass til fire-fem personer.

Siste akt: Svenskeveien fra Damtjernlikastet til E16
Der du kom opp på Svenskeveien på vei innover går du nå rett frem, og følger Svenskeveien i sirlige serpentiner ned Damtjernlikastet. På flata etter dette viser fint utførte steinsettinger at dette fortsatt er Svenskeveien. Deretter krysses den av eldre traktorveier, som delvis også går på veien. Følg da den stien/veien som traktoren ikke har kjørt videre, og du finner igjen steinsettingene som er karakteristiske for Svenskeveien. Men du ender da ikke ved parkeringsplassen, men rundt svingen lenger vest på E16.

Før trær og kratt vokste opp var nok utsikten herfra storslagen, men H. O. Christophersen helte mer i retning av at målet var utsikten fra hvilestedet Skaret (i motsetning til Skaret på gamle E16, som er sprengt ut i enden av Nordlandsåsen).


Edit

Flere bilder

Relaterte nyheter eller steder

DatoTittel, navn

15 Okt 2019

Toresplassen

Ut på tur - eldre nyheter

19 Feb 2011

Besøk markastuene i vinterferien!

Av Redaksjonen | Ut på tur

Marka er mangfoldig når det gjelder løyper og stier, og det gjelder også nettet av serverings- og overnattingssteder. I Markadatabasen går begge typer steder under betegnelsen "stuer".

13 Nov 2010

Sesongstart som normalt

Av Steinar Kjærnsrød | Ut på tur

Et raskt dykk ned i Markadatabasen avdekker at årets skisesong ser ut til å starte omtrent som tidligere år hva gjelder tid, skiforhold og gode utgangspunkter.

06 Nov 2010

Tjuvåsen i Frogn

Av Odd Tore Saugerud | Ut på tur

Gruve, bygdeborg, mølledam, utsikt, og for ikke å forglemme tjuver – på Tjuvåsen må det være mer enn en ikke drivverdig gruve som er av interesse. Her er det er god grunn til å utvide og forlenge turen til kjentmannspost nr. 50 for perioden 2010 – 2012.