Skjærsjøelva: modellen av Solbergfoss i Glomma sommeren 2007

Dette bildet viser samme område av modellen som bilde nr. 17917. Sammenlignet med det var vannføringen betydelig større, og omfanget av områdene angrepet av svartlav mye mindre. Hele anlegget var tilgrodd med vegetasjon, og tilløpet mot demningen var nærmest en sivsjø i miniatyr. Nå er det samme området mer som en grasmyr. Fem år har her medført betydelig forfall. Om ikke denne industrihistoriske modellen skal forfalle helt, må den renskes for vegetasjon og vedlikeholdes.

Edit

Eldre bilder i kategori: Marka - sommer

18 Nov 2012

Skjærsjøelva: modellen av Solbergfoss i Glomma

Av Odd Tore Saugerud

På orienteringskartet over området er det merket en ruin mellom kraftledningen og kulturstien om lag 120 meter fra Skjærsjødemningen. Det er ikke noen vanlig ruin, men en modell av den da planlagte kraftstasjonen ved Solbergfoss i Glomma M 1:25. Bildet viser arrangementet av demning med overløp. Modellen fra 1919 omfattet også innløp til demningen og utløp av driftsvann og spillvann. Som bildet viser er modellen tilgrodd og viser tegn til omfattende forfall, særlig nedstrøms demningen. Bilde nr. 17918 viser samme område slik det var sommeren 2007.

18 Nov 2012

Skjærsjøelva: Kamphaug sag

Av Odd Tore Saugerud

Bildet er tatt om lag 250 meter nedenfor Skjærsjødemningen, og viser i forgrunnen tre høye murer og deretter to parallelle lange murer lenger vekk og lavere ned. Muren nærmest elva (til venstre i bildet) er grei, det er en skåmur, men hva er de andre? Da murene ble gjenfunnet i 1995 var konklusjonen at dette var ruinene etter Kamphaug sag, omtalt allerede på 1600-tallet. Dette var den største oppgangssaga i denne delen av landet på den tiden. Området ble ryddet i 1995, men er allerede så mye tilvokst at det er vanskelig å få god oversikt over ruinene.

18 Nov 2012

Skjærsjøelva: fundamenter og rester etter skåvegger

Av Odd Tore Saugerud

Fundamentene på dette bildet er de samme som på bilde nr. 17913, men tatt med moderat teleobjektiv. Bildet viser hvordan steinblokkene holdes sammen med jernhaker, og hvordan skåveggene av tre ble holdt fast med jernbolter. Det står også igjen noen ganske medtatte rester av treverk.