Informasjon

Medlemsvilkår

Vilkår for medlemskap i Skiforeningen

Foto: Magnus Nyløkken

VILKÅR FOR MEDLEMSKAP I SKIFORENINGEN

Medlemskap i Skiforeningen er personlig og medlemskapet er ikke gyldig før kontingenten er innbetalt og det foreligger kvitteringstrykk på medlemskortet. Innbetalt medlemskontingent refunderes ikke.
For nye medlemmer sendes medlemskort på e-post så fort vi har mottatt innbetalingen fra Bankenes betalingssentral. 

Ved inngåelse eller fornyelse av familiemedlemskap får alle i familien medlemskort med eget medlemsnummer så fremt dette er registrert ved innmelding eller konvertering. Medlemskort til resten av familien sendes ut digitalt når hovedmedlemmet i familien har betalt og innbetalingen er registrert mottatt fra Bankenes betalingssentral/ Netaxept. Ungdomsmedlemskap/Student gjelder for enkeltstående medlemskap fra 0-25 år. 

Gavemedlemskap: Man kan gi et medlemskap i gave for 1 eller 5 år i medlemskategoriene Hovedmedlemskap, Ungdomsmedlemskap og Senior. Regningen sendes da til deg som betaler. Pris for dette er årskontingent * antall år. Mottager av gaven vil da for den perioden medlemskapet er betalt for motta kvittert medlemskort. Ved giverperiodens slutt vil medlemskontingenten for kommende år sendes til gavemottager. Man kan også gi livsvarig medlemskap i gave. Da sendes medlemskontignenten til giver første gang og deretter vil gavemottager få kvittert medlemskort hvert år så lenge man lever. De livsvarige medlemmers kontingent er 20 ganger årskontingenten for hoved-medlemmer. Kontingenten avsettes til et fond.  Bare rentene av fondet kan disponeres av foreningens styre. Fondets midler anbringes av foreningen etter samme prinsipper som gjelder for umyndiges midler. Styret kan, med rådets samtykke, også anbringe midlene som rentebærende bygge- og pantelån i foreningens anlegg.

Deltagelse i skirenn: Skiforeningens medlemmer kan tegne sesonglisens for deltagelse i terminlisterenn hos Norges Skiforbund. Skiforeningen dekker ingen kostnader forbundet med deltagelse. Den enkelte er selv ansvarlig for å dekke kostnader samt innebetale rennavgiften til den gjeldene arrangør.

Vedlagt ligger utdrag av Skiforeningens lover som omhandler medlemskap og foreningens formål.
NAVN:
§ 1.     Foreningens navn er «Foreningen til Ski-Idrettens Fremme», stiftet den 4. januar 1883. Den har sitt kontor i Oslo.
FORMÅL: 
§ 2.     Foreningen er åpen for alle og har til formål å virke for utbredelse av ski-idrett og annet friluftsliv. Foreningen arrangerer Holmenkollrennene.
Foreningen arbeider for sitt formål gjennom bl.a.:
1.     Anlegge og vedlikeholde løyper, stier, bakker og andre friluftsanlegg.
2.     Utvikle barns og voksnes skiferdighet og kjennskap til natur og friluftsliv.
3.     Drive informasjon og opplysningsvirksomhet for friluftsliv.
4.     Organisere og arrangere friluftsaktiviteter.
5.     Utdanne ledere/instruktører for virksomheten.
6.     Drive Skimuseet.
7.     Bygge og drive sportsstuer.
8.     Medvirke til sikring og planlegging av friluftsområder, samt forøvrig
9.     - samarbeide med myndighetene og andre organisasjoner for tiltak som  fremmer friluftslivets utvikling.

MEDLEMMER:
§ 3.      Medlemmer av foreningen er:
    a. Æresmedlemmer,valgt av generalforsamlingen etter innstilling av Styre og Råd.
    b. Av styret innbudte medlemmer.
    c. Livsvarige medlemmer.
    d. Årsbetalende medlemmer.

De livsvarige medlemmers kontingent er 20 ganger årskontingenten for hovedmedlemmer. Kontingenten avsettes til et fond. Bare rentene av fondet kan disponeres av foreningens styre. Fondets midler anbringes av foreningen etter samme prinsipper som gjelder for umyndiges midler. Styret kan, med rådets samtykke, også anbringe midlene som rentebærende bygge- og pantelån i foreningens anlegg.

Kontingenten for årsbetalende og livsvarige medlemmer fastsettes av generalforsamlingen. Dog kan styret for det enkelte år foreta regulering av kontingenten i takt med konsumprisindeks uten å forelegge saken for generalforsamlingen. Slik regulering foretas i tilfelle for årsbetalende medlemmer på grunnlag av endring i konsumprisindeksen, og kan avrundes opp til nærmeste 10-krone.

Skiforeningens medlemsår løper fra 1. september til 31. august. Den som ikke skriftlig har meldt seg ut innen 1. september, ansees som medlem for det følgende år. Enhver som skylder kontingent for 2 år, kan av styret strykes som medlem uten at foreningens krav for skyldig kontingent bortfaller.

§ 4.     Foreningens medlemmer som har betalt forfalt kontingent har fri adgang til Skimuseet og overnatting på stuene, og forøvrig de medlemsfordeler som styret har bestemt. Handler et medlem mot foreningens lov og/eller andre bestemmelser, skader foreningen eller viser uverdig oppførsel, kan det av styret strykes som medlem.
Vedkommende kan bringe saken inn for rådet til endelig avgjørelse.

Affiliates