Kortreist friluftsliv er bærekraftig

Byrådet ønsker at flere osloborgere blir aktive i Marka. – Det forutsetter økt tilrettelegging og styrket opplæring, mener Skiforeningens generalsekretær.

Publisert 24.10.2019

Markaskilt.

I byrådserklæringen som ble signert tirsdag, lover det nye byrådet å jobbe for at friluftslivet og naturen skal bli mer tilgjengelig for hele byens befolkning. Byrådet vil videreutvikle og bedre vedlikeholdet av skiløyper, markastuer, turveier og annen tilrettelegging i Marka, og samarbeidet med frivillige organisasjoner trekkes frem.

– Dette er svært viktige signaler for Skiforeningen som tilrettelegger for helårs friluftsliv, og vi vil følge opp byrådet tett på dette, sier Erik Eide.

– Våre viktigste krav til oslopolitikerne er gode rammebetingelser for tilrettelegging og muligheten til å gi alle barn opplæring i ski og friluftsliv.

Marka taper budsjettkampen

Tilrettelegging for aktivitet, som løypepreparering, skilting og stuedrift, er forutsetninger for at Oslos befolkning skal kunne bruke Marka hele året.

– Byrådet ser til en viss grad behovet for tilrettelegging, men tilrettelegging koster. Idrettsanlegg er viktig, men min frykt er at Marka vil tape kampen om budsjettmidlene også i den neste byrådsperioden, sier Eide.

I behovsplanen for idrett og friluftsliv, utarbeidet av Bymiljøetaten i samarbeid med friluftslivsorganisasjonene og idretten, er det en rekke tiltak som skal sikre byens innbyggere viktig tilrettelagte turområder. Planen viser til investeringer som tar høyde for at vi trenger mer aktivitet i natur, og også for de klimaendringene vi står ovenfor. Likevel har midlene til tilrettelegging for friluftsliv i Marka vært langt lavere enn et er behov for.

– Driften av byens snøproduksjonsanlegg må sikres, det er behov for økt tilrettelegging for rulleski og å etablere helårstraseer i noen områder av Marka.

Når Byrådet sier nei til all utvidelse av eksisterende anlegg innenfor markagrensen er dette i strid med etablert praksis som eksempelvis å anlegge rulleskitraseer i etablerte skianlegg, sier Eide.

Styrk frivillige organisasjoner

I et styrket samarbeid med frivillige organisasjoner ligger det muligheter for å skape enda bedre og mer bærekraftige tilbud til byens befolking.

– Skiforeningen og Oslo kommune samarbeider godt om ulik tilrettelegging i Marka i dag. Vi vil likevel diskutere nærmere hvordan oppgavene i Marka, som løypeprepareringen, kan fordelt enda mer effektiv mellom kommunen og Skiforeningen, sier Eide.  

Friluftsliv krever kunnskap

Skal byrådet nå målet om å gjøre friluftslivet og naturen enda mer tilgjengelig, må det også sikre en systematisk opplæring av barn og unge i å bruke den.

– Vi erfarer at flere og flere barn vokser opp uten å få med seg kunnskap om friluftsliv, Marka og ski hjemmefra. Skal byrådet nå målet om økt friluftsliv i Marka, må de også sikre god og systematisk opplæring av barn og unge, sier Eide.

Årlig deltar 9 000 barn på Barnas skiskole, der de lærer grunnleggende skiteknikk gjennom lek. I løpet av ett år deltar også 2 500 barn på prosjektet Friluftsglede, et friluftslivstilbud til skoler med høy minoritetsandel.

– Dessverre bidrar strengere regelverk og uforutsigbare finansieringsordninger til å gjøre jobben vår vanskelig, sier Eide.

Et eksempel er barnehageloven som begrenser foreldrebetalte aktiviteter i barnehage og på aktivitetsskolen. Enkelte bydeler stenger derfor døren Skiforeningens skiskole for barn, selv om våre friplasser sikrer at alle kan være med.

– Dette er forbud som direkte motvirker byrådets mål. Vi ber byrådet verne om aktivitetstilbud som bidrar til en aktiv barndom.

Eide ønsker også at prosjektet Friluftsglede, som i dag er et opplæringstilbud til skoler med høy minoritetsandel blant elevene, utvides til å gjelde alle oslobarn. Bymiljøetaten er allerede inne som en av flere støttespillere i prosjektet.

Sikre friluftslivet i Østmarka nasjonalpark

I erklæringen skriver byrådet at det vil jobbe for opprettelse av nasjonalpark i Østmarka, og sikre opplevelsesrike områder i kommuneskogen som bevaringsskog.

– Hvis man skal jobbe for opprettelse av nasjonalpark, må kriteriet være at friluftslivet og god tilrettelegging sikres og ivaretas. Byrådet må forplikte seg til å samarbeide med friluftslivsorganisasjonene, sier Eide.

Kortreist friluftsliv er bærekraftig

Både på kort og lang sikt vil det Skiforeningen driver med som tilrettelegger for oslobefolkningens friluftslivsmuligheter være noe av det meste bærekraftig kommunen kan investere i, både av klimahensyn og i et folkehelseperspektiv.

– Friluftslivet blir ikke mer kortreist og bærekraftig enn når Oslos befolkning kan bruke Marka hele året, sier Eide.

 

Samarbeidspartnere